گروه هولدینگ نوید همواره موارد زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهد:

  •  هدفمندی: تعيين اهداف و ايجاد انگيزه دستیابی به آن
  • ممتاز بودن: پیشرو بودن و اشتیای بی پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت
  • کیفیت: عملکرد ممتاز در تمامی فعالیتها و رعایت استانداردهای کیفی خدمات
  • بهبود مستمر: ارتقای مداوم سیستم ها و فرآیندها با کار گروهی به منظور بهبود کارایی و اثربخشی آنها
  • مشتری مداری: احترام به حقوق مشتری ، تکریم و همکاری همه جانبه با مشتری ، ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل
  • تعهدگرایی: مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان و مشارکت آنها در تحقق اهداف سازمانی با تکیه بر اطمینان و تعهد به سازمان
  • یادگیری: حمایت از رشد فردی و حرفهای سرمایه های انسانی (همکاران) باساختن محیط سرشار از خلوص، صمیمیت و شور و شوق
  • توجه به اخلاقیات در کار: صداقت و امانتداری، تبعیت از قوانین و مقررات، مسئولیت پذیری و خودکنترلی و قدرشناسی

معرفی

اعضای

هولدینگ نوید

فرزانه براقی

مدیر عامل

نوید نویدی نیک

رئیس هیئت مدیره

نوید هراتی زاده

مدیر فنی و مهندسی 

عضو هیئت مدیره

وحید نویدی نیک

عضو هیئت مدیره – معاونت فنی

 

 

مجتبی بابایی

مدیر مالی

مشتریان و همکاران

لیست همکاران