بلکر شیمی

بلکر شیمی - تأمین انواع روانکارها و مواد شوینده و ضد عفونی کننده صنعتی

یکی از دستاوردهای هولدینگ نوید راه اندازی مجموعه ی بلکر شیمی به منظور تامین انواع روانکارها و مواد شوینده و ضدعفونی کننده های صنعتی و پرسنلی می باشد.

این شرکت به کمک کارشناسان فنی ابتدا مبادرت به بازدید و امور مشاوره ای نموده و سپس به دو صورت فروش مستقیم محصول

و یا اجرای پروژه ای با کارخانجات تولیدی همکاری می نماید.

شوینده صنعتی

شوینده ها و ضدعفونی کننده های صنعتی:

رعایت اصول بهداشتی در بسیاری از صنایع تولیدی به ویژه صنایعی که ارتباط مستقیمی با انسان دارند مانند صنایع غذایی، نوشیدنی

ها و آشامیدنی ها ، پزشکی و دارویی و… از اهمیت بسزایی برخوردار است. از اینرو استفاده از ضدعفونی کننده های سطح باال عالوه

بر تمیز کردن خطوط تولید باعث از بین رفتن عوامل ایجاد انواع میکروب ها ، باکتریها، قارچ ها و … در سیستم و جلوگیری از ابتالی

محصول به عوامل میکروبی و ابطال آن میگردد.

ضد عفونی کننده

این شرکت با تکیه بر دانش روز و توانایی متخصصان این حوزه، ارائه دهنده ی انواع محصوالت و تجهیزات مورد نیاز در سیستم های

CIP و COP و همچنین محصولات مورد استفاده در شستشو و ضدعفونی های سالن های تولید و بخش های عمومی و همچنین

ضدعفونی های فردی می باشد.این محصوالت در گروه های مختلف، با توجه به شرایط و نیاز مجموعه عرضه خواهند شد.

روانکارها:

امروزه صنعت روانکار به یک بخش مهم از توسعه ی صنایع ماشینی و صنایع مربوط به آن شده است. برای جلوگیری از فرسایش و

از کارافتادگی زودرس ماشین آالت صنعتی و همچنین دسترسی به بهترین بازده مکانیکی در حداقل زمان، وجود یک برنامه ی

روانکاری مناسب جزء مهمترین شرایط مورد نیاز خواهد بود. روانکار مایعی جهت لغزنده نمودن سطوح کانوایر و تسمه نقاله در صنایع

غذایی می باشد. این فرآورده عالوه بر ایجاد لغزندگی مناسب و مصرف بسیار پایین بر انواع بسته بندی )تتراپک، PET ، شیشه( اثری

نداشته و ایجاد کف نمیکند.

روانکار ها

علاوه بر این روانکارها کاربرد های وسیع دیگر از قبیل جلوگیری از خوردگی و زنگ زدن سطح فلزات، پاک کنندگی سطوح و تعلیق

ذرات ناخالص و جلوگیری از رسوب آنها بر روی قطعات سیستم، انتقال قدرت و انرژی هیدرولیکی و … دارند.

شرکت بلکر شیمی با انتقال تکنولوژی انواع محصوالت در زمینه های مذکور را در ایران تحت لیسانس دایورسی تولید و به بازارهای

داخلی و خارجی عرضه می نماید، محصوالتی که در صنایع مختلف به شرح زیر کاربردهای فراوان دارند:

 

صنایع غذایی و نوشیدنی ها و آشامیدنی ها

صنایع پزشکی و دارویی و بهداشتی

کارخانجات لبنیات و پروسس

مرغ گوشتی، کشتارگاه، پروسس و بسته بندی گوشت

شیرینی و شکالت، چیپس ، پفک و …

حساب کاربری